فلاش بک

بوی سوپ مهدکودک چیزی یه که خیلی وقتا یه دفعه می پیچه تو دماغم. یه دفع بی مقدمه، بی پرده. نمی دونم چه سوپی بود، هر چی که بود یادش و بوش خوب و قشنگه.
بوی سبزه ای که توی مهد کودک تو یه ظرف کوچولو برای عید بهمون می دادن رو دوست داشتم. سال ها نمی دونستم چه بویی یه. اینجا که اومدم، فهمیدم بوی ارزن سبز شده ست.